Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Prázdninové a víkendové pobyty mimo zařízení

Dle § 26 odst. 1 písm.e) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce právo písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte podle§ 23 odst.1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb.
Je žádoucí projevit svůj zájem včas !

Dle § 23 odst.1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisůje ředitel zařízeníoprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí povolit dítěti za podmínek stanovených v § 30 zákona č.359/1999 Sb. v pozdějším znění pobyt mimo zařízení. Podmínky:

  • Ředitel zařízení po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,povolí pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob,. Tato doba může být prodloužena na základě písemného souhlasu obecního úřadu  obce s rozšířenou působností
  • Dítě lze předat pouze osobě uvedené na souhlasu obecního úřadu  obce s rozšířenou působností nebo osobě s plnou mocí a to po vyplnění „propouštěcího protokolu“.
  • Dle § 23 odst. 1 písm.h) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisůjeředitel zařízení oprávněn povolit dětem starším 15ti let cestovat do místa pobytu bez dozoru. Předpokladem je úzká spolupráce.
  • Dle § 26 odst. 2 písm.b) zákona č. 109/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů  mají zákonní zástupci povinnost zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let, popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup.
  • Dle § 23 odst. 1 písm.d) zákona č. 109/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů   má ředitel zařízení právo pobyt zrušit -  jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen.
  • Odjezd dětí ze zařízení (první den termínu uvedeného na souhlasu s pobytem) je možný až po skončení vyučování.

Události, které znemožňují návrat dítěte do dětského domova jsou odpovědné osoby povinny telefonicky oznámit na telefonní číslo: 312 589 865.

Dojde-li v průběhu pobytu u osob odpovědných za výchovu k útěku dítěte, osoba odpovědná za výchovu je povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR. 

Žádost o pobyt v rodině

 

 

109/2002 Sb.  ZÁKON

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v aktuálním znění

359/1999 Sb. Zákon

o sociálně-právní ochraně dětí

Vnitřní řád dětského domova

 

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

Dětský domov -  312 517 921

Mateřská škola - 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s