Vítejte na našich stránkách

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Legislativa

Stěžejní legislativa

• Úmluva o právech dítěte č. 104/1991.

• Listina základních práv a svobod, usnesení ČNR č. 2/1993 Sb.

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

• Zákon č. 350/2011 Sb.., o chemických látkách a chemických směsí.

• Zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

• Zákon č. 459/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

• Zákon č. 437/2004 Sb., stavební zákon.

• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR.

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související právní předpisy.

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

• Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních

• Nařízení vlády č.567/2006 Sb. o minimální mzdě.

• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

• Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. katalog prací.

• Nařízení vlády č 590/2006 Sb. okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

• Nařízení vlády č 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

• Nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a zprávě.

Kontakt

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
Ledce 55
273 05 Smečno

 

 

Mateřská škola Dráček - Tel: 727 876 582

 

datová schránka: 7efyd3v

 

IČ: 48706302

 

Bankovní spojení:

2816409/0300

 

 

Zřizovatel dětského domova:

kr s